PREVÁDZKOVÝ PORIADOK XHockey Centra (XHC)

1. Prevádzkovateľ poskytuje prenájom priestoru na realizáciu služieb spojených so zdravým životným štýlom a to najmä na skupinový alebo individuálný hokejový off ice tréning, posilňovňu a fitnes.

2. Poskytovaním prenájmu priestoru sa rozumie umožnenie zákazníkom využívať priestory XHockey Centra a jednotlivých služieb na základe riadne zaplateného prenájmu.

3. Využívať jednotlivé služby prevádzky môže len osoba staršia ako 16 rokov, osoba mladšia môže využívať služby len v sprievode staršej osoby. Po celú dobu pobytu v prevádzke je za osobu mladšiu ako 16 rokov zodpovedný sprievod.

4. Deti sa smú po prevádzke pohybovať len v sprievode rodičov prip. zákonných zástupcov.

5. Cvičebné náradie a ďalšie vybavenie XHockey Centra sú zákazníci povinní používať len spôsobom na to určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k poškodeniu ich zdravia, ani zdravia iných zákazníkov.

6. Zákazník je povinný: 

– riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa 

– používať oblečenie , obuv a športové náčinie a pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných zákazníkov a neznečisťovali priestory XHockey Centra

– v prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto prevádzkovom poriadku, je povinný opustiť priestory XHockey Centra.

7. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí zákazník škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením §420 resp. §421 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v XHockey Centre.

9. Zákazník využíva služby XHockey Centra na vlastné nebezpečenstvo, riziko a zodpovednosť v súlade s jeho zdravotným stavom.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poranenia a úrazy, ktoré si zákazník zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu, alebo nerešpektovaním prevádzkového poriadku, alebo spôsobené porušením povinností tretej osoby.

11. Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi a tretím osobám porušením prevádzkového poriadku, neuposlúchnutím pokynov prevádzkovateľa a za škodu spôsobenú na športovom zariadení a vybavení prevádzkovateľa, ktorú spôsobil pri ich nesprávnom používaní, resp. úmyselným poškodením a zákazník je povinný uhradiť spôsobenú škodu v plnej výške.

12.Zákazník potvrdením rezervácie resp. zaplatením prenájmu, vyjadruje súhlas s aplikáciou prevádzkového poriadku  XHockey Centra na právny vzťah z toho založený medzi ním a prevádzkovateľom a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa pred vstupom do XHockey Centra v celom rozsahu oboznámil s aktuálnym znením prevádzkového poriadku XHockey Centra.